Nes Almenning - En bygdeallmenning i Ringsaker

Årsmøte i Nes Almenning for 2020

Norsk Almenningsforbund har også i år tatt opp spørsmål med Landbruks- og matdepartementet om fristen for å innkalle til og for å avholde årsmøte etter bygdeallmenningsloven § 3-13 kan fravikes som følge av faren for smitte av koronaviruset. Departementet har i sitt svar gitt som anbefaling å fravike normal frist for avvikling av årsmøtet og å skyve årsmøtet fram til nærmere sommeren. Tentativ dato for årsmøtet er satt til 24. juni.  Endelig avklaring og innkalling vil bli gjort med 3 ukers frist ved annonsering i lokalavisene og pr. brev til de bruksberettigede.

Skogen er vår viktigste ressurs

Skogen har vært en viktig ressurs siden tidenes morgen, og allmenningene har i flere hundre år forvaltet disse verdiene. Nes Allmenning er med sine 316 bruksberettige og 50.000 daa produktivt skogsareal en viktig aktør.

Del Nes Allmenning med venner:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nøkkelinformasjon
 • 316 bruksberettigede.
 • Totalarealet er ca. 75.000 daa med
 • produktivt skogsareal på ca. 50.000 daa.
 • Balansekvantum er ca. 13.500 kbm.
 • Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC. 
 • I skogen planter vi ca. 55.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling.
 • Nes almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite.
 • Det felles i gjennomsnitt 20 elg pr. år. Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS).
 • Almenningen har ca. 330 festetomter på Lauvlia i Ringsaker kommune.
Eierinteresser
 • Eier av Brumund Sag
 • Selskaper Vyrk Brumund og ITB
 • Eier av Ringsakfjellet drift AS sammen med Ringsaker Almenning
 • Eier av Ljøsheim Eiendom AS (Hygga kro) sammen med Ringsaker Almenning, Reidar Frydenlund og Ørnulf Austdal.
 • Eierskap i Ringsakfjellet fritid AS sammen med Pihl AS og Ringsaker Almenning.